Plattdeutsche Geschichten Vertell mal


Ünner disse Överschrift und an disse Stell wüllt wi vun Tied to Tied jümmers een poor lütte Geschichten or Döntjes ton Höögen or Besinnen affdrucken. Ji all künnt darbi mithölpen; wenn juch also een lütt Geschicht o.ä. infallt or gefallen deiht, denn schickt se uns doch to; wi ward se denn hier instelln.